Jane Marr

Jane Marr BA, PGCE
Senior Trainer

Jane Marr

Book Jane to work with your staff

Training Enquiry

Fill in your details and we'll send you information and pricing.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Jane is a fluent welsh speaker and a freelance trainer for Pivotal Education, after completing Levels 1 and 2 of the Pivotal Curriculum. Jane is a behavioural expert specialising in safeguarding, providing training for staff at a variety of levels. She also works with and supports organisations to improve their current safeguarding systems, including policies and procedures.

Educated at Loughborough University, Jane completed her undergraduate degree in PE, Sports Science and Recreation Management, and a PGCE in Secondary Education.

Throughout her 18 years in Education, Jane has held a number of senior roles within schools and the Local Authority. The LA roles have provided Jane with many opportunities to work with primary, secondary and special schools, as well as inter agencies and inter departments.

From 2011, Jane was the Education Officer and, more recently, Head of PRU for the Department of Lifelong Learning, Anglesey Council; responsible for Inclusion and the safeguarding of all lifelong services- including Youth Centres, all Schools and Libraries. She has implemented, carried out reports and created detailed action plans on Serious Case Reviews, Domestic Homicide Reviews and Child Practice Reviews on behalf of North Wales Safeguarding Board. Jane has also worked across North Wales with the Regional Attendance Intervention Team.

Key Areas

  • Designated Child Protection Trainer
  • Experience sitting on the Local Safeguarding Children’s Board and Regional Safeguarding Board (Adults and Children)
  • Independent Investigator for Serovca, investigating child protection matters for disciplinary processes.
  • Holder of an NPQH (National Professional Qualification for Headship)

Welsh Translation

Mae Jane yn siaradwr Cymraeg rhugl ac yn hyfforddwr llawrydd ar gyfer Addysg Ganolog, ar ôl cwblhau Lefelau 1 a 2 o’r Cwricwlwm Canolog. Mae Jane yn arbenigwr ymddygiadol sy’n arbenigo mewn diogelu, gan ddarparu hyfforddiant i staff ar sawl lefel. Mae hi hefyd yn gweithio gyda sefydliadau ac yn cefnogi sefydliadau i wella eu systemau diogelu presennol, gan gynnwys polisïau a gweithdrefnau.

Wedi’i addysgu ym Mhrifysgol Loughborough, cwblhaodd Jane ei gradd israddedig mewn Addysg Gorfforol, Gwyddoniaeth Chwaraeon a Hamdden, a TAR mewn Addysg Uwchradd.

Drwy gydol ei 18 mlynedd mewn Addysg, mae Jane wedi cynnal nifer o rolau uwch mewn ysgolion a’r Awdurdod Lleol. Mae rolau ALl wedi rhoi llawer o gyfleoedd i Jane weithio gyda ysgolion cynradd, uwchradd ac arbennig, yn ogystal ag asiantaethau a rhyng-adrannau rhyngddynt.

O 2011, Jane oedd y Swyddog Addysg ac, yn fwy diweddar, Pennaeth UCD ar gyfer yr Adran Dysgu Gydol Oes, Cyngor Ynys Môn; sy’n gyfrifol am Gynhwysiant a diogelu pob gwasanaeth gydol oes – gan gynnwys Canolfannau Ieuenctid, yr holl Ysgolion a Llyfrgelloedd. Mae wedi gweithredu, cynnal adroddiadau ac wedi creu cynlluniau gweithredu manwl ar Adolygiadau Achosion Difrifol, Adolygiadau Lladdiadau yn y Cartref ac Adolygiadau Ymarfer Plant ar ran Bwrdd Diogelu Gogledd Cymru. Mae Jane hefyd wedi gweithio ar draws Gogledd Cymru gyda’r Tîm Ymyrraeth Presenoldeb Rhanbarthol.

Meysydd Allweddol:

  • Hyfforddwr Amddiffyn Plant Dynodedig
  • Profiad yn eistedd ar y Bwrdd Lleol Diogelu Plant a’r Bwrdd Diogelu Rhanbarthol (Oedolion a Phlant)
  • Ymchwilydd Annibynnol ar gyfer Serovca, gan ymchwilio i faterion amddiffyn plant ar gyfer prosesau disgyblu.
  • Deilydd CPCP (Cymhwyster Proffesiynol Cenedlaethol ar gyfer Prifathrawiaeth)